"Pomůžu ti dostat se do souladu skrze propojení se se svou duší."

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro
nákup e-booků (elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označováno i jako
„digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.sobestacit.cz.

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím
a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP
jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje
práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání,
která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní
smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního
obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.sobestacit.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt
koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP.
Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli
a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem
a softwarem a ochrana autorských práv

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Jana Klosíková

IČO: 09118471

S místem podnikání: Vlčovice 82, Kopřivnice, 74221

Kontaktní telefon: +420736184604

Adresa pro doručování elektronické pošty: janaklosikova@sobestacit.cz

2. KUPUJÍCÍ.

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.sobestacit.cz
uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů.
Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba,
např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste
fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako
podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému
Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Je to taková Kupní smlouva,
která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je
uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes
webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím
obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace
na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší
se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.
Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah
mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených
produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést
a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání
a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou
k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou

informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně
těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží
objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu,
email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením
(zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené
do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.
Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí
objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší
objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li
se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána, a takovou
objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě,
tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena
jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.
Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby
akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani
další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj.
předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky
(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání
ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám
za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému
potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně
chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny
v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena
platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až
po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):
pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při
platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle
spárována a produkt co nejdříve dodán.

- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se
provede ihned).

- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje
zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla
platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí
zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi
námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech
k platbě, ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána
na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je
kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem
po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-book ani on-line kurz není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ.

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném
dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním
odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám
po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou
vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje
k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).
V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení
přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám
bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem
na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle
harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA.

E-book a on-line kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních
dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou
nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou
je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky
v konkrétní stejný předem avizovaný den.

3. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu
a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu
ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových
údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video
přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu
je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je
nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu
v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je
obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové
stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se
o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete
věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých
konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní
konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého
předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším
osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít
i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET.

Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové
údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích
podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích
a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše
údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet
znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany
autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit
bez udání důvodů ve 14-denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože jsem si však kvalitou
a rovněž předávanou hodnotou mých on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli
možnost danou látku plně vstřebat a v praxi vyzkoušet, dávám vám nad rámec zákona
možnost využití garance, tzn. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a
požadovat vrácení peněz) ve lhůtě uvedené vždy u jednotlivého on-line kurzu. Lhůta se počítá
ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu. Tuto možnost poskytuji
všem Kupujícím. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě
musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na janaklosikova@sobestacit.cz.V e-
mailu prosím uveďte, že využíváte právo ve x-denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy
v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo
sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.
Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna
vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-
line kurzu.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce v x-denní lhůtě
znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem
na janaklosikova@sobestacit.cz. Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití
garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám
vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem
platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII.
VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších
případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny
ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě
odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany
bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné
porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste
povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré
dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém
rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady
nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od
Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo
na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu
můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak
i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy
působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada
nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že
produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady
se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě,
prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt
(přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
uplatnit mailem na elektronickou adresu janaklosikova@sobestacit.cz. Uvítám, pokud
k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh
řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud
se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné
potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,
kontaktujte mě prosím na elektronické adrese janaklosikova@sobestacit.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího
a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém
rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 7. Května 2020.